Najlepsze ofertyCena za nocleg za osobę.

  • Zabezpieczone płatności
  • Brak dodatkowych opłat za rezerwację
  • Darmowy SMS

Terminy, Warunki i Uwagi.

Terminy, Warunki i Uwagi.

Niniejsza Umowa jest między tobą, użytkownikiem tej strony (internetowej), a World Hostels Group. Korzystanie z tej witryny jest uzależnione od nieodwołalnej akceptacji bez zastrzeżeń tych warunków użytkowania (“Warunki”) i twojej zgody na korzystanie z tej strony zgodnie z przedmiotem niniejszych Warunków. Warunki, jak określono, stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem a World Hostels Group. Jeśli nie przeczytasz lub nie akceptujesz tych warunków, prosimy nie korzystać z tej strony. Korzystając z dowolnej części niniejszej witryny, użytkownik wyraża zgodę na podleganie niniejszym Warunkom.WSTĘPNE WARUNKI UŻYTKOWANIA WITRYNY I KORZYSTANIA Z USŁUG

1. Potwierdzasz, że jesteś wystarczająco pełnoletni, aby korzystać z tej strony i prawnie odpowiadać za zobowiązania, które możesz ponieść w wyniku korzystania z tej strony. Obejmuje to zrozumienie, że jesteś finansowo odpowiedzialny za korzystanie z tej strony, w tym użycie informacji do logowania się przez osoby trzecie.
2. Na mocy międzynarodowych konwencji bezpieczeństwa podróży, niniejszym potwierdzasz przed World Hostels Group, że nie jesteś obywatelem Kuby, Iranu, Syrii, Sudanu, Myanmar (Birma) lub Korei Północnej (“”Restricted National”"), i masz świadomość, że  korzystanie z witryny przez lub w imieniu „”Restricted National” jest zabronione, a co za tym idzie
3. Nie wolno korzystać z tej strony do celów niezgodnych z prawem lub zakazanych przez niniejsze Warunki.

REGULAMIN REZERWACJI

Następujące warunki stosuje się do wszystkich rezerwacji usług turystycznych wykonanych przez Ciebie za pośrednictwem tej strony.

(1) Robienie rezerwacji

W dniu dokonania rezerwacji musisz zapłacić bezzwrotną kaucję gwarancyjną (w zależności od nieruchomości). Będziesz także odpowiedzialny wobec dostawcy usług turystycznych za pokrycie pozostałej części kosztów usług związanych z zarezerwowaną przez Ciebie podróżą, opłat za wszelkie dodatkowe świadczenia zawarte w umowie z dostawcą usług podróży, w tym opłaty za usługi, dopłaty i wszelkie podatki na podstawie warunków handlowych stosowanych przez takiego dostawcę usług turystycznych.

Musisz użyć karty kredytowej lub debetowej w celu zagwarantowania rezerwacji. Dokonując rezerwacji z karty kredytowej lub debetowej, zgadzasz się, że w przypadku anulowania rezerwacji mniej niż 24 godziny od uzgodnionego czasu zameldowania (chyba że nie określono tego warunku w opisie nieruchomości) lub jeśli nie uda Ci się dotrzeć do nieruchomości przez uzgodnionym czasem zameldowania, upoważniasz dostawcę usług turystycznych do obciążenia karty kredytowej lub debetowej, bez dalszych konsultacji z  Tobą, kwotą której wysokość nie przekracza opłaty za zakwaterowanie na jedną noc lub taką kwotą, jaka może być określona w  warunkach usługodawcy w przypadku innych produktów niż nocleg. Jeśli nie pojawisz się na uzgodniony czas zameldowania, bez uprzedniego zawiadomienia, Twoja rezerwacja zostanie anulowana

Wszelkie zmiany rezerwacji muszą być zgłoszone, omówione i uzgodnione bezpośrednio z dostawcą usług turystycznych.

Dokonując rezerwacji Twoim obowiązkiem jest ujawnić dostawcy usług turystycznych wszelkie informacje o stanie fizycznym lub psychicznym, które w jakikolwiek sposób mogą mieć wpływ na Ciebie i każdego członka twojej grupy, w taki sposób aby dostawca usług turystycznych został powiadomiony i skonsultowany odnośnie specjalnych wymagań  i potrzeb.

(2) Kiedy rezerwacja jest potwierdzona

World Hostels Group wyda potwierdzenie rezerwacji w imieniu dostawcy usług turystycznych dla każdej rezerwacji, ale nie zobowiązują się do włączenia opłat za dodatkowe usługi lub podatki pobierane przez dostawcę usług turystycznych.

World Hostels Group zdecydowanie zaleca, aby przejrzeć i potwierdzić z dostawcą usług turystycznych, szczegółowe zasady i warunki, na których dostawca usług turystycznych udostępnia zarezerwowane usługi po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji.

Przy kontakcie z usługodawcą, z zapytaniem, z anulowaniem rezerwacji lub zmianami w rezerwacji musisz podać numer rezerwacji znajdujący się na potwierdzeniu rezerwacji.

(3) Rezygnacja

World Hostels Group nie ponosi żadnej odpowiedzialności za anulacje rezerwacji dokonane przez Ciebie lub przez dostawcę usług turystycznych, bez względu na okoliczności, w których rezygnacja jest dokonywana.

World Hostels Group nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, koszty dodatkowe, oraz żadne skargi, z powodu zmian w miejscu zakwaterowania lub innych usług turystycznych z powodu choroby, katastrofy naturalnej, pogody, wojny, strajku, lub dowolnego powodu. Wszystkie takie straty, dodatkowe wydatki i roszczenia będą ponoszone przez Ciebie chyba że uzgodniono inaczej między Tobą a dostawcą usług.

World Hostels Group zaleca zakup ubezpieczenia podróżnego, aby chronić się przed zwykłymi przypadkami.

WARUNKI  I TERMINY OGÓLNE

Warunki i korzystanie z tej strony, są regulowane przez prawo kanadyjskie. Zgodnie z tym zobowiązaniem, wyrażasz zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów kanadyjskich we wszystkich sporach, które mogą wyniknąć z korzystania z tej strony za każdym razem kiedy uzyskujesz do niej dostęp. Korzystanie z tej strony jest niedozwolone w jakiejkolwiek jurysdykcji, która nie wprowadza w życie wszystkich postanowień niniejszych zasad i warunków, w tym między innymi niniejszego ustępu.

Zgadzasz się, że nie ma miejsca żadna spółka, partnerstwo, zatrudnienie lub pośrednictwo pomiędzy Tobą a World Hostels Group, w związku z tymi Warunkami i z Twoim korzystaniem z tej strony. Podporządkowanie  World Hostels Group  niniejszym Warunkom podlega istniejącym przepisom prawnym i procedurom prawnym i nic co zawarte w postanowieniu niniejszej umowy nie odstępuje World Hostels Group prawa do stosowania, zgodnie z wymogami organów ścigania lub wymaganiami odnoszącymi się do korzystania z tej strony internetowej lub informacji przekazywanych lub gromadzonych przez World Hostels Group w odniesieniu do takiego wykorzystania.

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, w tym między innymi zrzeczenie się gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności określone powyżej, wówczas nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione przez ważne i wykonalne postanowienie, które najbardziej odpowiada intencji oryginalnego przepisu i pozostałe Warunki pozostaną w mocy.

Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem i World Hostels Group w odniesieniu do tej strony internetowej i zastępują wszystkie wcześniejsze lub obecne ustalenia i wnioski w formie elektronicznej, ustnej lub pisemnej, pomiędzy tobą a World Hostels Group w odniesieniu do tej strony. Drukowana wersja niniejszych Warunków oraz wszelkich zawiadomień w formie elektronicznej jest dopuszczalna w postępowaniu sądowym lub administracyjnym na podstawie lub w odniesieniu do tej umowy w takim samym zakresie, z zastrzeżeniem tych samych warunków jak inne dokumenty biznesowe i rejestry pierwotnie wygenerowane i utrzymane w formie drukowanej.

Mimo, że World Hostels Group nie może monitorować zachowania jej użytkowników poza używaniem strony, jest naruszeniem niniejszych Warunków korzystanie z jakichkolwiek informacji uzyskanych z tej strony internetowej w celu nękania, wykorzystywania lub działania na szkodę innych osób lub do kontaktu, reklamy,lub sprzedaży każdemu kto nie wyraził na to wcześniej zgody.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

O World Hostels Group

Należy zauważyć, że World Hostels Group nie gwarantuje, że informacje opublikowane na tej stronie są i bedą wolne od błędów, i używając tej strony, użytkownik potwierdza, że szczegóły dotyczące zakwaterowania oraz wszelkie inne informacje w tym informacje dotyczące usług turystycznych opublikowane na tej stronie mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne.

Wszystkie rezerwacje usług turystycznych dokonywane na tej stronie internetowej określają, że jesteś w wiążącej umowie z dostawcą usług turystycznych, a nie World Hostels Group. World Hostels Group tylko ułatwia proces dokonywania rezerwacji z dostawcą usług turystycznych.  World Hostels Group nie jest stroną umowy pomiędzy użytkownikiem a dostawcą usług turystycznych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika w odniesieniu do warunków tej umowy, bezpośrednio lub pośrednio.

Przed dokonaniem rezerwacji należy zapoznać się z warunkami i regulaminami dostawcy usług podróży i że są one dla Ciebie akceptowalne.

ANI FIRMA WORLD HOSTELS GROUP, ANI ŻADEN Z ICH DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, WSPÓŁPRACOWNIKÓW LUB PRZEDSTAWICIELI NIE ODPOWIADA ZA STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z WSZELKICH INFORMACJI, PRODUKTÓW, USŁUG I / LUB MATERIAŁÓW OFEROWANYCH PRZEZ NINIEJSZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ, MIĘDZY INNYMI ALE NIE TYLKO, UTRATY DANYCH, DOCHODU, ZYSKU LUB MOŻLIWOŚCI, UTRATY LUB USZKODZENIA MIENIA I ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH, LUB POŚREDNIE STRATY LUB SZKODY, NAWET JEŚLI WORLD HOSTELS GROUP ZOSTAŁ POINFORMOWANY O  MOŻLIWOŚCI TAKICH STRAT LUB SZKÓD LUB STRATY TAKIE LUB SZKODY BYŁY MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA.

Chociaż World Hostels Group dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że wymienione usługi posiadają odpowiedni standard, wykaz wszelkich usług turystycznych na stronie internetowej nie jest i nie powinien być traktowany jako rekomendacja ze strony World Hostels Group lub oświadczenie, że usługi turystyczne będą odpowiednie dla celów użytkownika.

World Hostels Group w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika w przypadku, gdy usługi turystyczne nie są odpowiednie dla Waszych potrzeb.

BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI W POŁĄCZENIU ZE STRONAMI OSÓB TRZECICH

Ta strona może zawierać linki do witryn internetowych prowadzonych przez podmioty inne niż World Hostels Group. Takie linki są tylko w celach informacyjnych. World Hostels Group nie kontroluje takich witryn i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Włączenie hiperłącza do innych stron internetowych  na tej stronie nie oznacza aprobaty materiałów tych serwisów, ani związku z ich operatorami.

ODSZKODOWANIE
Zgadzasz się zabezpieczyć World Hostels Group, spółki zależne, filie, urzędników, przedstawicieli i innych partnerów i pracowników przed wszelkimi stratami, roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi,roszczonymi przez osoby trzecie z powodu lub w wyniku twojego korzystania ze strony.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

WSZELKIE UŻYTKOWANIE TEJ STRONY JEST NA TWOJE WŁASNE RYZYKO. PONOSISZ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I  RYZYKO ZA STRATY WYNIKAJĄCE Z POBIERANIA I / LUB UŻYCIA LUB ODNOSZENIA SIĘ DO INFORMACJI, PRODUKTÓW, USŁUG LUB MATERIAŁÓW UMIESZCZONYCH W NINIEJSZYM SERWISIE, LUB WSZELKICH INNYCH INFORMACJI UZYSKANYCH PRZEZ KORZYSTANIE Z TEJ STRONY. ZGADZASZ SIĘ, ŻE WORLD HOSTELS GROUP ORAZ DOSTAWCY USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I SIECIOWYCH DLA WORLD HOSTELS GROUP NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA SZKODY POWSTAŁE PO KORZYSTANIU LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY I NINIEJSZYM ZRZEKASZ SIĘ WSZELKICH ROSZCZEŃ W TYM ZAKRESIE NA PODSTAWIE UMOWY, DELIKTU LUB Z INNYCH DOKUMENTÓW.

STRONA TA JEST DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW “AS IS”. WORLD HOSTELS GROUP NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI  LUB ZAPEWNIEŃ ŻE TA STRONA LUB SERWER JĄ UDOSTĘPNIAJĄCY, BĘDĄ WOLNE OD WAD, W TYM, LECZ NIE TYLKO OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. WORLD HOSTELS GROUP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAKAŻENIA WIRUSEM KOMPUTEROWYM, BUG, SABOTAŻ, NIEUPRAWNIONY DOSTĘP, INTERWENCJE, ZMIANY LUB UŻYCIE, OSZUSTWA, KRADZIEŻ, AWARIE TECHNICZNE, BŁĘDY, PRZERWY, USUNIĘCIA, USZKODZENIA, OPÓŹNIENIA, LUB JAKIEGOKOLWIEK ZDARZENIA POZA JEGO KONTROLĄ, KTÓRE MAJĄ WPŁYW NA ADMINISTRACJĘ, BEZPIECZEŃSTWO, SPRAWIEDLIWOŚĆ I INTEGRALNOŚĆ I WŁAŚCIWE PROWADZENIE WSZELKICH ASPEKTÓW TEJ STRONY. W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI, WYRAŹNE LUB STOSOWANE, USTAWOWE LUB INNE SĄ NINIEJSZYM WYKLUCZONE, W TYM BEZ LIMITU OŚWIADCZENIA, GWARANCJE LUB WARUNKI NA TEMAT POSZCZEGÓLNYCH USŁUG, INFORMACJI I / LUB MATERIAŁÓW NA TEJ STRONIE W TYM BEZ OGRANICZEŃ, ICH DOKŁADNOŚĆ, ICH KOMPLETNOŚĆ LUB ICH ZDOLNOŚĆ DO SPRZEDAŻY, JAKOŚĆ I PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU.

ZRZECZENIE SIĘ PRAW

Niepowodzenie World Hostels Group w  wyegzekwowaniu w dowolnym momencie lub przez jakiś czas jednego lub więcej punktów regulaminu nie będzie rezygnacją z niego lub z  praw związanych z nim.

NAGŁÓWKI

Nagłówki użyte w niniejszym Regulaminie są jedynie dla wygody i nie mają wpływu na znaczenie lub zakres niniejszych Warunków lub w inny sposób nie zmieniają skutków prawnych.

ZMIANA TYCH WARUNKÓW I TERMINÓW

World Hostels Group zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jak również zawartość tej strony internetowej z dowolnego powodu i bez powiadomienia i bez zobowiązań wobec Ciebie, innego użytkownika lub osób trzecich. Prawo to nie ma wpływu na warunki przyjęte przez Państwo podczas dokonywania rezerwacji lub zakupu podczas korzystania z tej strony. Należy sprawdzić niniejsze Warunki odnośnie jakichkolwiek zmian za każdym razem kiedy uzyskujesz dostęp do strony internetowej.

PRAWA AUTORSKIE , UWAGI, LICENCJA LIMITOWANA

Informacje, treści, grafiki, teksty, dźwięki, obrazy, przyciski, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i logo (“Materiały”) zawarte na tej stronie są chronione prawem autorskim, prawem do bazy danych i znaków towarowych, prawem sui generis i innymi prawami własności intelektualnej prawami własności na mocy prawa krajowego i traktatów międzynarodowych. World Hostels Group lub jej licencjodawcy (w przypadku jeśli) zachowują wszelkie prawa, tytuł, odsetki i prawa własności intelektualnej do Materiałów. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, rozprowadzać, przekazywać, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, licencjonować, tworzyć prac pochodnych, przenosić lub sprzedawać jakichkolwiek informacji, materiałów, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych z tej strony. Poza podanymi w tym dokumencie, nic w tych warunkach i terminach nie traktuje się jako wnioskowanie w sposób dorozumiany lub w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa do jakiegokolwiek prawa autorskiego, bazy danych, prawa sui generis lub innej własności intelektualnej lub praw majątkowych World Hostels Group, jego licencjodawców lub osób trzecich. Każda osoba za naruszenie któregokolwiek z tych przepisów będzie karana.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szczegółowe informacje o polityce prywatności World Hostels Group można znaleźć na naszej stronie internetowej, która stanowi część tych warunków.

World Hostels Group działa na następujących zasadach:

Przekazujemy informacje niezbędne do usług podmiotów trzecich kiedy rezerwujesz lub zakupujesz usługi turystyczne za pośrednictwem strony internetowej World Hostels Group. Możemy także użyć danych do pracy World Hostels Group, a od czasu do czasu możemy Cię poinformować o nowych funkcjach, usługach i produktach z World Hostels Group.

Niekiedy możemy dostarczać statystyki na temat naszych klientów osobom trzecim, takim jak schroniska lub inni agenci. Statystyki te nie zawierają danych osobowych.

Jeśli w dowolnym momencie uważasz, że World Hostels Group nie przestrzega tych zasad, prosimy o poinformowanie nas poprzez formularz kontaktowy, a my dołożymy wszelkich komercyjnie uzasadnionych starań, aby ustalić i rozwiązać problem.

Prosimy o kontakt, jeśli masz jakiekolwiek pytania.

Już nigdy więcej nie będziesz musiał pamiętać o drukowaniu potwierdzenia rezerwacji.

Pobierz darmową aplikację do rezerwacji hosteli.